Bestuur & Governance

Deze mensen staan voor je klaar

Nicoline Kooij

Secretaris

Jack Jansen

Voorzitter

Ronald Balvers

Penningmeester

Kees van Leeuwen

Algemeen lid/portefeuille Vastgoed

Doneer voor het goede doel

Onze stichting bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers. Elke gift is welkom. Des te meer mensen we in de armoede kunnen helpen. Dus kun jij een centje missen? Doneer ons dan!

Over onze governance

Dat doen wij door hen van aanvullende middelen te voorzien en mee te denken in creatieve oplossingen. Wij zijn dus niet actief “in de eerste lijn”, maar ondersteunen eerstelijnsorganisaties, die voor ons de rol van verwijzer vervullen.

We geven geld, maar lenen ook geld uit. We kunnen onder voorwaarden leningen verstrekken en/of schulden herfinancieren van cliënten van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje, mits er een toets heeft plaatsgevonden door SchuldHulpMaatje. We verstrekken giften voor immateriële ondersteuning, denk hierbij aan begeleiding, coaching e.d., dit handelt de Boedels zelf af.

Wat willen we bereiken?
Maximaal effect, zowel financieel als maatschappelijk. Bij ons vermogensbeheer werken we met een laag risicoprofiel. Onze resultaten laten we maximaal maatschappelijk renderen. We zoeken naar multipliers in de vorm van samenwerking/schaalvergroting/cofinanciering en subsidies. We streven naar duurzame effecten en sturen op het vergroten van blijvend perspectief en op “preventieve” aspecten. Kinderen en jongvolwassenen zijn een prioritaire doelgroep met name hun welzijn, gezondheid, vorming staan daarbij centraal. We sturen op basis van onze waarden uit onze christelijke identiteit (naastenliefden, rentmeesterschap, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid e.d.) en volgen daarbij ook ons eigen morele kompas.

Hoe willen we dat doen?
Naast geld geven, kunnen we geld lenen. Voorwaarde voor een (zakelijk) krediet is dat daarmee aantoonbaar een “verdienpotentie ontstaat of vergroot wordt” (bijv. (door)-startend ondernemerschap, een beurs e.d.). Bij de beslissing om geld te lenen baseren we ons op een deskundig advies van de verwijzer, zoals Schuldhulpmaatje.

We nemen geen verantwoordelijkheden van nutsbedrijven of maatschappelijke instellingen over (denk aan woningcorporatie, energiebedrijf e.a..) ook niet als deze om wat voor reden dan ook verzaken en daardoor tot verdere toename van schuld en/of vertraging van schuldsanering met zich brengt. We zoeken naar nieuwe ‘waarde-modellen’ denk aan economische activiteiten, maar ook kennisontwikkeling (opleiding), coaching e.d.

We versterken lokale ketens, zowel economisch (middenstand) als sociaal. Daar waar het kan maken we duurzame keuzes. We sluiten aan op de maatschappelijke trends en werken actief aan een zorgzame samenleving, stimuleren burgerparticipatie, integratie en inclusie. We gaan uit van langjarige samenwerking met onze partnerorganisaties, dit zonder daarbij inhoudelijk actief betrokken te worden in de afweging, toekenning of uitvoering van individuele hulp.

Onze partners

Laat ons een helpende hand bieden

Stichting Boedels Baden Stout en Vianen

Gegevens

Stichting BBSV

Gevestigd in Culemborg

KvK: 11044255